Miejscowość, data

Imię i nazwisko

dokładny adres

 

  

NAZWA ZAKŁADU PRACY

 

  

Na podstawie art. 125 ust.1 pkt1 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17.12.1998 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) wnoszę o przygotowanie i przesłanie na mój adres zamieszkania Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7).

             Informuję, iż zgodnie z wydanym przez XXXXXX (nazwa zakładu pracy) świadectwem pracy (służby) w wymienionym zakładzie zatrudniony byłem w wymiarze pełnoetatowym (lub innym)  w okresie od xxxxxxxxx do xxxxxxxxx .

             Z uwagi na pilną potrzebę złożenia stosowych dokumentów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, proszę o niezwłoczne zrealizowanie mojego wniosku. 

 

 Xxxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxxxx